مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسین الهام پور, علیرضا مظفری, بهمن دشت بزرگی
کلیدواژه ها : ارزشيابي - استاد - روند - علوم پزشكي
: 10653
: 42
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: داشتن نمرههاي ارزشيابي واقعي از عملكرد آموزشي اساتيد، كه لازمه هر گونه برنامهريزي براي بهبود كيفيت است، منوط به وجود يك سيستم ارزشيابي معتبر و جامع و ارزيابي مداوم اين سيستم ميباشد. اين مطالعه با هدف تعيين روند نتايج ارزشيابي اساتيد در طي يك دوره ده ساله در دانشگاه علوم پزشكي اهواز انجام گرفته است.روشها: در يك مطالعه مقطعي، نمره ارزشيابي 84 عضو هيأت علمي غير باليني دانشگاه علوم پزشكي جنديشاپور اهواز در يك دوره ده ساله، از سال 1375 تا 1384، مورد بررسي قرار گرفت. نمرات ارزشيابي اساتيد از بايگاني مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه استخراج و با استفاده از نرمافزار SPSS و آزمونهاي آناليز واريانس تكراري، همبستگي پيرسون و آزمون t تحليل شد.نتايج: روند نمرات ارزشيابي بين 95/3 تا 02/4 تغييراتي جزيي داشته است. ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد در سالهاي مختلف و نيز ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد زن و مرد در سالهاي مختلف تفاوت معنيدار آماري نداشت. آزمون همبستگي پيرسون (ماتريس همبستگي) نشان داد بين نمرههاي ارزشيابي اساتيد در بعضي سالها همبستگي ضعيف تا متوسط و مثبت وجود دارد. (حداقل 22/0 و حداكثر 65/0).نتيجهگيري: ارزشيابي استاد توسط دانشجويان، عليرغم اينكه جامعه دانشجويان ارزشيابيكننده در طي اين دوره متفاوت بودهاند، ثبات داشته است. لازم است براي ارتقاي نمرات ارزشيابي استادان در شيوه آموزش مهارتهاي تدريس اساتيد بازنگري شود.
نویسندگان: مهین طاهری مقدم, علیرضا مظفری
کلیدواژه ها : كليد واژه ها بومادران - زخم معده - سيست كبدي - موش صحرايي - ايندومتاسين
: 5985
: 112
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه : گياه بومادران جهت درمان بسياري از عارضه ها مانند اختلال هاي دستگاه گوارش و زخم هاي آن قابل استفاده است.هدف : اين مطالعه به منظور تعيين اثر عصاره آبي- الكلي گياه بومادران بر روي زخم معده و كبد موش صحرايي انجام شد.مواد و روش ها : براي استخراج عصاره گياه از روش خيساندن استفاده شد و ايجاد زخم معده در موش صحرايي پس از 72 ساعت رژيم گرسنگي تجويز خوراكي30 ميلي گرم بر كيلوگرم سوسپانسيون ايندومتاسين در كربوكسي متيل سلولز %1 صورت گرفت. سپس عصاره هيدروالكلي بومادران روزانه يك بار با مقادير 125، 250، 500، 1000 و 1500 ميلي گرم بر كيلوگرم به مدت 2 هفته به آنها خورانده شد و پس از پايان دوره درمان، حيوان ها را كشته و معده آنها به صورت ماكروسكوپي و ميكروسكوپي معاينه شدند. سپس تعداد زخم ها در گروه بدون درمان با گروه هايي كه مقادير مختلف عصاره گياهي را دريافت كرده بودند، مورد مقايسه قرار گرفت. همچنين از كبد اين حيوان ها نيز نمونه برداري شده تا از نظر آسيب شناسي مورد مطالعه قرار گيرد. يافته ها : تمام مقادير به كار رفته به طور معني داري موجب بهبود زخم حاصل از ايندومتاسين شدند (05/0p<). اما سه مقدار 500، 1000 و 1500 ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره اثر بهتري در درمان زخم داشتند كه از اين سه، مقدار500 ميلي گرم بر كيلوگرم به عنوان بهترين دوز كاربردي پيشنهاد شد، چرا كه هيچ گونه عارضه كبدي ايجاد نكرد. البته مقدار 1000 ميلي گرم بر كيلوگرم نيز به خاطر تغييرهاي مختصر و قابل برگشت در كبد دوز مطلوبي به نظر مي رسد.نتيجه گيري : گياه بومادران جهت درمان زخم معده مناسب است.
نویسندگان: علیرضا مظفری, Abdolhossein Shakournia , Alireza Mozafari , Azar Khosravi borojeni
کلیدواژه ها :
: 5755
: 0
: 0
ایندکس شده در :